Promed Łazy

Opublikowano: 2020-12-20 00:56:00, przez: . Edytowany: 2024-05-28 07:19:18

Liczba odsłon: 60 |

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Promed Łazy sp. z o. o.
Preambuła, czyli wstęp do dokumentu
Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracujących w Promed Łazy sp. z o. o. jest działanie dla
dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Dziecko traktowane jest z szacunkiem i z uwzględnieniem jego potrzeb.
Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dziecka przemocy, w jakiejkolwiek formie. Pracujący w Promed Łazy sp. z o. o.,
realizując te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich kompetencji.
Podstawy prawne polityki ochrony dzieci
Słowniczek pojęć/objaśnienie terminów używanych w dokumencie Polityka ochrony dzieci
1. standardy ochrony dzieci (SOD) – to zasady wprowadzane w instytucjach, organizacjach, placówkach, które
świadczą usługi na rzecz dzieci, pracują z dziećmi i/lub w których dzieci przebywają bez opieki
rodziców/opiekunów prawnych (oświata, placówki pobytu stałego, turystyka, pomoc humanitarna etc.)
w celu ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
2. dziecko – każda osoba do ukończenia 18 roku życia,
3. placówka medyczna – każda placówka prowadząca działalność leczniczą bez względu na formę prawną
i źródło finansowania, świadcząca usługi dzieciom lub działająca na rzecz dzieci,
4. kierownictwo – Prezes Zarządu Promed Łazy sp. z o. o. lub prokurent,
5. krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka, przemoc wobec
dziecka lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbanie,
6. personel – każdy pracownik placówki medycznej bez względu na formę zatrudnienia, w tym współpracownik,
stażysta, wolontariusz lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt
z dziećmi,
7. opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny,
a także rodzic zastępczy,
8. krzywdzenie dziecka - popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez
jakąkolwiek osobę, w tym personel placówki, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie,
9. Polityka - Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązująca w Promed Łazy sp. z o. o.,
10. osoba odpowiedzialna za Politykę - wyznaczona przez kierownictwo placówki osoba sprawująca nadzór nad jej
realizacją,
11. dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
Zasady rekrutacji personelu
Rekrutacja pracowników placówki odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Zasady stanowią
załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.
Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
1. Każda osoba będąca członkiem personelu jest zobowiązana i uprawniona do reagowania,
w przypadku podejrzenia, że dziecku - pacjentowi dzieje się krzywda.
2. Niniejsza procedura ma za cel wspierać członków personelu w realizowaniu prawnego i społecznego obowiązku
reagowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka.
3. Personel wykonujący zawody medyczne jako osoby odpowiednio przygotowane do stawiania diagnoz
medycznych pełnią jedną z najważniejszych ról w procesie rozpoznawania krzywdzenia dziecka.
4. Fakt zidentyfikowania objawów krzywdzenia u dziecka - pacjenta podlega obowiązkowemu odnotowaniu
w dokumentacji medycznej.
5. Naruszenie obowiązku reagowania może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub
kontraktowych i jako takie prowadzić do rozwiązania umowy z osobą dopuszczającą się tego naruszenia.
6. Źródłem krzywdy dziecka może być zachowanie osoby będącej członkiem Personelu, zachowanie rodziców lub
opiekunów prawnych dziecka, bądź innej osoby bliskiej, a także innych dzieci.
7. Krzywda dziecka może przybierać różne formy:
a) popełniono przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem);
b) doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne,
poniżanie;
c) doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem).
8. W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu
z uwagi stosowanie wobec niego przemocy domowej, a w rodzinie są lub mogą być inne dzieci, należy
niezwłocznie poinformować policję dzwoniąc pod numer 112. Poinformowania służb dokonuje członek
personelu, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu.
9. W przypadku podejrzenia, że opuszczenie przez dziecko placówki, w towarzystwie rodzica lub opiekuna
prawnego, będzie godziło w dobro dziecka, w tym zagrażało jego bezpieczeństwu, należy uniemożliwić
oddalenie się dziecka i niezwłocznie wystąpić do sądu rodzinnego o wydanie odpowiednich zarządzeń
opiekuńczych.
10. Każda osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka raportuje ten fakt kierownictwu.
11. Za prowadzenie interwencji odpowiada kierownik jednostki lub inna osoba, wskazana na stałe lub doraźnie do
prowadzenia interwencji.
12. Interwencja, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka, polega na sporządzeniu
pisemnego zawiadomienia, opisującego najbardziej dokładnie zdarzenie, ze wskazaniem danych
pokrzywdzonego (imię, nazwisko, adres, PESEL) i potencjalnego sprawcy (co najmniej imię i nazwisko i inne
dane umożliwiające identyfikację, np. relacja do dziecka – ojciec, matka, miejsce zamieszkania albo miejsce
pracy bądź nauki) przesłaniu go do najbliższej jednostki policji lub prokuratury. W przypadku popełnienia czynu
karalnego na szkodę dziecka przez osobę poniżej 17. roku życia także należy sporządzić pisemne
zawiadomienie.
13. W przypadku, gdy dziecko doznaje innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę:
a) ze strony członka personelu:
• w sytuacji, gdy zachowanie było jednorazowe i o niewielkiej intensywności wkroczenia w dobra dziecka, należy
przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem lub współpracownikiem,
• w sytuacji gdy naruszenie dobra dziecka jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub
naruszenia godności dziecka, należy zarekomendować rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła
się krzywdzenia; jeżeli członek personelu, który dopuścił się krzywdzenia, nie jest bezpośrednio zatrudniony
przez placówkę, lecz przez podmiot trzeci wówczas należy zarekomendować zawieszenie współpracy z tą
osobą, a w razie potrzeby rozwiązać umowę z organizacją lub instytucją współpracującą,
b) ze strony rodziców, opiekunów prawnych lub innych domowników:
• należy wszcząć procedurę Niebieskiej Karty poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta – A, gdy
zachowanie wobec dziecka stanowi przemoc domową,
• gdy zachowanie nie stanowi przemocy domowej lub nie jest jasne, jak je zakwalifikować – należy wystąpić do
sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny,
c) ze strony innego dziecka:
• należy wystąpić do sądu rodzinnego właściwego ze względu na zamieszkanie dziecka o wgląd
w sytuację dziecka krzywdzącego.
14. W przypadku, gdy doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka lub doszło do innego zagrożenia dobra
dziecka:
• ze strony członka personelu: należy przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą a w razie potrzeby zastosować
konsekwencje dyscyplinarne, łącznie z rozwiązaniem stosunku prawnego z tą osobą;
• ze strony rodziców lub opiekunów prawnych: należy wystąpić do sądu rodzinnego właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka o wgląd w sytuację dziecka.
15. W przypadkach niejasnych lub wątpliwych osoba odpowiedzialna za interwencję konsultuje sprawę
z co najmniej dwiema osobami z personelu; osoba odpowiedzialna za interwencję może rozmawiać z osobami
zaangażowanymi, w tym z dzieckiem, osobą podejrzewaną o krzywdzenie i świadkami.
16. W przypadku, gdy nie jest jasne, jakiej krzywdy dziecko doświadcza ze strony rodzica lub opiekuna prawnego
należy wszcząć procedurę Niebieskiej Karty.
17. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka ze strony członka personelu należy niezwłocznie odsunąć tę
osobę od wszelkich form kontaktu z dziećmi, aż do czasu wyjaśnienia sprawy.
18. W przypadku wszczęcia postępowania karnego przeciwko członkowi personelu, w związku
z popełnieniem przestępstwa przeciwko dzieciom, należy bezwzględnie i natychmiastowo odsunąć tę osobę od
wszelkich form kontaktu z dziećmi aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
19. Podejrzenie krzywdzenia dziecka, niezależnie od osoby odpowiedzialnej za krzywdzenie, jest zdarzeniem
niepożądanym i jako takie podlega raportowaniu do kierownictwa jednostki. Promed Łazy sp. z o. o. prowadzi
rejestr zgłoszeń dotyczących krzywdzenia dziecka, zawierający co najmniej liczbę poszczególnych przypadków
krzywdzenia, ze wskazaniem jednostki zgłaszającej, osoby odpowiedzialnej za krzywdzenie (rodzic/opiekun
prawny, członek Personelu, inne dziecko) oraz rodzaju podjętej interwencji (zawiadomienie o możliwości
popełnienia przestępstwa, wniosek o wgląd w sytuację rodziny, wszczęcie procedury Niebieskiej Karty) oraz
daty interwencji.
20. W przypadku, gdy krzywdzenia dziecka dopuścił się kierownik jednostki/osoba odpowiedzialna za interwencję,
wówczas osoba, która dostrzegła krzywdzenie przekazuje informację o tym fakcie bezpośrednio Burmistrzowi
Łaz (sprawującemu nadzór właścicielski).
21. Dalszy tok postępowania leży w gestii uprawnionych organów (sąd, policja, prokuratura, OPS).
Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy personelem placówki a dziećmi
Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko ustalone w placówce. Zasady stanowią
załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w placówce
1. Promed Łazy sp. z o. o. zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Placówka, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr
osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
2. Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku dziecka stanowią załącznik nr 4 do niniejszej Polityki.
3. Personelowi nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie,
fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna
prawnego dziecka.
4. W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, pracownik placówki może skontaktować się
z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi
mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
5. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna
impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
6. Upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo)
wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Pisemna zgoda powinna zawierać informacje,
gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że
umieszczony zostanie na stronie youtube.com w celach promocyjnych).
Osoba odpowiedzialna za kwestie związane z ochroną dzieci
Kierownictwo Promed Łazy sp. z o. o. wyznacza koordynatora do spraw ochrony małoletnich Panią Justynę Kośmidę -
osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w placówce, w tym monitorowanie realizacji Polityki, reagowanie na
sygnały jej naruszenia, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz proponowanie zmian w Polityce.
Monitoring
1. Koordynator do spraw ochrony małoletnich prowadzi rejestr zgłoszeń
2. Osoba odpowiedzialna za kwestie związane z ochroną dzieci, przeprowadza wśród pracowników placówki, raz
na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 5 do
niniejszej Polityki.
3. W ankiecie pracownicy placówki mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki
w placówce.
4. Osoba, o której mowa w pkt. 1, dokonuje opracowania wypełnionych ankiet. Sporządza na tej podstawie raport
z monitoringu, który następnie przekazuje kierownictwu placówki.
5. Kierownictwo wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i informuje o nich personel.
Przepisy końcowe
1. Polityka wchodzi w życie 27 maja 2024 roku.
2. Ogłoszenie następuje przez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną, umieszczenie na stronie internetowej
www.promed.lazy.pl oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w każdej jednostce organizacyjnej i w każdej
rejestracji dla pacjentów.
3. Każdy członek personelu obowiązany jest zapoznać się z Polityką i poświadczyć to podpisem.


Łazy, 15 maja 2024 roku Prezes Zarządu Ewa Bulwa