Promed Łazy

Opublikowano: 2020-12-19 21:50:00, przez: Jan Malicki. Edytowany: 2024-04-11 08:02:57

Liczba odsłon: 7676 |

Na podstawie umów ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Promed Łazy realizuje bezpłatne usługi medyczne w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej, w tym higieny szkolnej
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnia ginekologiczno-położnicza)

deklaracje wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ

wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (pdf 433kB)

Nowe zasady korzystania z porad lekarskich PROMED ŁAZY  sp. z o. o. - teleporada

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza:

 • e-receptę
 • e-skierowanie
 • zalecenia
 • e-zlecenie
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Jak przebiega teleporada:

Przed udzieleniem teleporady potwierdza się tożsamość pacjenta, na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru.

 1. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 2. Udzielenie świadczenia zdrowotnego czyli ustalenie jednostki chorobowej oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 3. Ocena czy teleporada jest wystarczająca by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 4. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
Standard organizacyjny teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w PROMED ŁAZY sp. z o.o.

W celu poprawy jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej wprowadzone zostały zasady udzielania teleporad w placówkach PROMED ŁAZY sp. z o. o.

 1. Teleporada, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 1395) jest umawiana telefonicznie (poniżej dostępne numery telefoniczne placówek) lub za pomocą poczty elektronicznej (rejestracja@promed.lazy.pl).
 2. W celu zrealizowania teleporady lekarz/pielęgniarka/położna kontaktuje się telefonicznie o umówionej godzinie (z uwzględnieniem marginesu czasowego wynoszącego +/- 30 min). W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu, podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób kontaktu. Teleporada zostaje wówczas odwołana (niezgłoszenie się pacjenta na wizytę).
 3. Warunkiem realizacji teleporady jest potwierdzenie przez personel medyczny tożsamości pacjenta i prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 4. W trakcie udzielania teleporady personel medyczny może, w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem prawnym i w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentację medyczną, zdecydować o wizycie stacjonarnej lub domowej.
 5. Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną poradę i weryfikuje, czy przekazane pacjentowi zalecenia są zrozumiałe. W przypadku pojawienia się wątpliwości wyjaśnia powód wydania zaleceń, e-recept czy skierowań na badania dodatkowe.
 6. Teleporada realizowana jest w warunkach gwarantujących poufność, z zabezpieczeniem danych przed dostępem osób nieuprawnionych do uzyskania informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. W przypadku wystąpienia konieczności przekazania pacjentowi informacji dotyczącej stanu zdrowia, np. wysłania cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej z zastosowaniem systemów teleinformatycznych (np. na podany przez pacjenta adres e-mailowy), korzystamy z zabezpieczeń zapewniających z naszej strony ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, a także przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, ujawnieniem oraz nieuprawnionym dostępem do przekazywanej informacji.

Podczas teleporady pacjent ma możliwość uzyskania:

e-recepty
pacjent otrzymuje wiadomość o 4. cyfrowym kodzie telefonicznie lub przez SMS; zrealizowanie e-recepty możliwe jest w dowolnej aptece, podając otrzymany 4. cyfrowy kod oraz numer PESEL,

e-skierowania

pacjent otrzymuje wiadomość o 4. cyfrowym kodzie telefonicznie lub przez SMS; zrealizowanie e-skierowania możliwe jest w dowolnej poradni, w czasie rejestracji pacjent podaje otrzymany kod oraz numer PESEL,

zlecenia na wyroby medyczne

zlecenie na wyroby medyczne może być wystawiane i weryfikowane w ramach teleporady przez uprawnionego pracownika, pacjent otrzymuje wiadomość o numerze zlecenia telefonicznie lub przez SMS, realizacja zlecenia jest możliwa w aptece lub sklepie medycznym mającym podpisaną umowę z NFZ (po podaniu numeru PESEL),

e-zlecenia na badania, w szczególności laboratoryjne

pacjent lub osoba trzecia (w imieniu pacjenta) umawia termin wykonania badań telefonicznie lub osobiście
w placówce; w przypadku zleconych przez personel medyczny badań obrazowych pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do placówki po odbiór skierowania.

e-ZLA

elektronicznego zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy; lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie elektronicznie do ZUS, który udostępnia je płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu PUE ZUS, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania; jeśli pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS, po wystawieniu e-ZLA otrzymasz od lekarza wydruk tego zaświadczenia (do odbioru w rejestracji przychodni).

Zachęcamy do aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP) poprzez stronę pacjent.gov.pl

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Korzystając z IKP, pacjent posiada w jednym miejscu szybki i łatwy dostęp do:

 • dokumentacji medycznej, w tym e-recept i e-skierowań, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
 • informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń  zrealizowanych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
 • informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (np. wizyty u lekarza w poradni specjalistycznej czy planowanego terminu rehabilitacji)
 • pacjent posiada możliwość złożenia e-deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

 

Placówki PROMED ŁAZY sp. z o. o.

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Łazach ul. Jesionowa 1 tel. 32 67 29 266, 882 151 146

Poradnia poz dla dzieci tel. 32 67 29 465, 793 877 071

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chruszczobrodzie ul. Józefa Bema 3 tel. 32 67 29 812

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niegowonicach ul. Ogrodowa 7 tel. 32 67 29 233

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wysokiej ul. Fabryczna 5 tel. 32 67 29 552

 

Informacje dotyczące warunków i zasad realizacji teleporad dostępne są na stronie internetowej www.promed.lazy.pl oraz w każdej placówce PROMED ŁAZY sp. z o. o. Ponadto, na życzenie Pacjenta, może on uzyskać je telefonicznie.

Promed Łazy uczestniczy w następujących programach profilaktycznych:

 • rak szyjki macicy
 • choroby układu krążenia
 • gruźlica
 • program pilotażowy 40 plus
 • fluoryzacji zębów

Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-64 lat. które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka: zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immmunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 12 miesięcy.
Badanie cytologiczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy można wykonać w każdym gabinecie ginekologiczno-położniczym zakontraktowanym przez NFZ oraz w gabinecie położnej POZ posiadającej uprawnienia do pobierania rozmazów cytologicznych w ramach zawartej umowy z NFZ.
Do ginekologa i położnej POZ nie jest wymagane skierowanie.

Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 64 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę.